Privacyverklaring Aarde Bewind

Privacyverklaring Aarde Bewind

Laatst bijgewerkt: 07-09-2023

Bij Aarde Bewind hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Aarde Bewind verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en zullen persoonsgegevens en aanverwante informatie uitsluitend raadplegen, gebruiken en delen voor het uitoefenen van hun taak. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt.

Persoonsgegevens.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt;

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens
 • Bezittingen en vermogen
 • Medische gegevens
 • Familiebetrekkingen
 • Overige (bijzondere) persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze werkzaamheden.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Aarde Bewind verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van gerechtelijke beschikking.
 • Uitvoering van met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Om u te informeren over diensten van Aarde Bewind
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie of te reageren op door u gestelde vragen;
 • Facturering;
 • Het verwerken van sollicitaties;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.
 • Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (art. 6 lid 1, sub a AVG)
 • Het op uw verzoek uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst (art. 6 lid 1, sub b AVG)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1, sub c AVG)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (art. 6 lid 1, sub d AVG)
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (art. 6 lid 1, sub e AVG)
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Aarde Bewind of van een derde (art. 6 lid 1, sub f AVG)

Beveiligen en bewaren
Wij nemen alle passende maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neemt u dan contact op via onderstaande gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

Uw rechten
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Dit omvat onder andere het recht om uw gegevens in te zien en het recht om deze gegevens te laten corrigeren als ze onjuist zijn. U kunt ook verzoeken dat we uw gegevens verwijderen als u denkt dat we ze niet langer moeten bewaren. Daarnaast kunt u vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken of om een kopie van uw gegevens te krijgen om deze naar een andere partij over te dragen. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen of als u vragen heeft over hoe wij uw gegevens verwerken

Contactgegevens
Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact opnemen met Aarde Bewind via info@aardebewind.nl of per post; Postbus 24203, 3007 DE  Rotterdam.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Alle besluiten worden genomen door Betül Tasgözlek.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op via de hiervoor genoemde contactgegevens. 

Direct aanmelden

Gegevens van de persoon voor wie de aanmelding wordt gedaan:

Ik ben ingeschreven in de gemeente: