Klachtenregeling Aarde Bewind

Algemene bepalingen

Artikel 1: definities en begrippen

 • Kantoor: Aarde Bewind
 • Eigenaar: mw. B. Tasgözlek 
 • Klant: Degene die onder bewind is gesteld van de bewindvoerder
 • Klacht: Een mondeling of schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij het kantoor ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van het kantoor.


Artikel 2:
Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor klanten van Aarde Bewind. Een klacht kan worden ingediend door degene die gerechtigd is bewind te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek. Dit zijn de volgende categorieën:

 • Klant;
 • Echtgenoot, geregistreerde partner dan wel andere levensgezel van klant;
  Bloedverwanten van klant in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad;
 • Degene die ingevolge artikel 1:253sa of 253t BW het gezag over klant uitoefent;
 • De voogd van klant;
 • De curator van klant;
 • De mentor van klant;
 • Het Openbaar Ministerie;
 • De instelling waar klant wordt verzorgd of die aan klant begeleiding biedt;
 • Erfgenamen van klanten binnen een termijn van een jaar na het overlijden van de klant.

In geval van bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden, is tevens bevoegd tot indiening van een klacht:

 • College van burgemeester en wethouders van de gemeente waar klant woonplaats heeft.

Een klager kan zich door een gemachtigde laten bijstaan of vertegenwoordigen. Aarde Bewind zal van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

Artikel 3: 

Een klacht kan worden ingediend door het sturen van een brief. De bewindvoerder stuurt de indiener van de klacht binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst. 

Indien klager niet in staat is om de klacht schriftelijk kenbaar te maken kan er mondeling een klacht ingediend worden. Er dient dan expliciet door klager vermeld te worden dat het een klacht betreft.

De klacht moet minimaal het volgende bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de datum waarop de klacht is ontstaan;
 • de datum van indienen;
 • omschrijving van de klacht;
 • mogelijke bewijsstukken.
 • Handtekening
 • (indien van toepassing) een volmacht.


Een klacht die conform artikel 3 wordt ingediend, wordt door de bewindvoerder geregistreerd en na afhandeling gearchiveerd in de klachtenregister.

Artikel 4:
De klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door de bewindvoerder en afgehandeld binnen zes weken. Met in achtneming van het volgende:

 • De bewindvoerder hoort de klant en indiener van de klacht;
 • De bewindvoerder probeert de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt het resultaat schriftelijk mee aan de klant en indiener van de klacht


De bewindvoerder gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

 • in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling;
 • in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft;
 • onder afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.


Artikel 5:
De klant en indiener van de klacht wordt schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht. Mochten er vervolgmaatregelen voortvloeien uit de afhandeling van de klacht, dan zal dat ook worden medegedeeld aan de klant. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, ontvangt de klant een toelichting hierop.

Artikel 6:
Indien binnen zes weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, kunnen zowel de cliënt of indiener van de klacht als de bewindvoerder deze voorleggen aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7:
Een klacht wordt niet in behandeling genomen als:

 • de klacht niet voldoet aan de in artikel 3 genoemde eisen;
 • de klant zich voor of tijdens de behandeling van dezelfde klacht tot de rechter wendt.

Artikel 8:
Deze klachtenregeling treedt in werking op 24-02-2023 en geldt voor onbepaalde tijd.

Direct aanmelden

Gegevens van de persoon voor wie de aanmelding wordt gedaan:

Ik ben ingeschreven in de gemeente: